Ücretsiz Üyelik

Giri / ye Ol

Ekonomi

Teklif Ýstek Formu

teklif-iste.png

Duyurular


  ** 2017/040 No'lu Sirkülerimiz Web Sitemize Eklenmiþtir..
  ** 2017/039 No'lu Sirkülerimiz Web Sitemize Eklenmiþtir..
  ** 2017/038 No'lu Sirkülerimiz Web Sitemize Eklenmiþtir..
  ** Tam Tasdik Sözleþmelerinin Ocak Ayý Ýçinde Ýmzalanmasý Gerekmektedir.
  ** K.D.V. Ýndirim Ýþlemleriyle Ýlgili Tebligatlar Hakkýnda Duyuru
  ** ÇSGB Bölge Çalýþma Müdürlüðü Nezdinde Ýþyeri Bildirimlerinde Yapýlmasý Gerekenler
  ** Muhtasar Beyannameler Üzerinde Ülke Genelinde Yapýlan Ýnceleme
  ** Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, Mükelleflere Karne Vermeye Hazýrlanýyor...
  ** Bildirimlerin Birleþtirilmesi Sonrasýnda, ÇSGB Ýþyeri Tescili Yapýlmamýþ Mükelleflere Ýliþkin Duyuru
  ** Sanayi ve Ticaret Odalarý Aidat Ödemeleri
  ** Yeni Yatýrým Teþvik Paketi Hakkýnda
  ** Elektronik Ortamda Düzeltme Beyannamesi Verilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  ** "Hisse Senetleri ve Geçici Ýlmuhaberler" Konulu Deloitte Makalesi
  ** 2009-52 Sayýlý Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi
  ** Anonim ve Limited Þirketlerin Asgari Sermaye Sýnýrlarýnýn Yükseltilmesine Ýliþkin Süre...
  ** Ýstanbul Vergi Dairesi Baþkanlýðý'ndan Kira Ödemelerine Ýliþkin Duyuru
  ** Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý Tarafýndan Hazýrlanan Çocuklara Yönelik Ýnternet Sitesi
  ** Motorlu Taþýt Vergileri ve Cezalar Kredi Kartý ile Ödenebilecektir.
  ** Kredi Kartý Pos Cihazlarý ile Yapýlan Satýþlarýn Kontrolüne Ýliþkin Maliye Bakanlýðý Açýklamasý
  ** Kredi Kartý Pos Cihazlarý ile Yapýlan Satýþlar Hakkýnda Maliye Bakanlýðý Açýklamasý
  ** Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Ödemeleri Hk.
  ** Basel II Uygulamasý Ertelenmiþtir.
  ** Mal ve Hizmet Alýmlarýnda Çekle Yapýlan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  ** Elektronik Ortamda Alýnan Faturalarýn Muhafaza ve Ýbrazý
  ** Denetim Kadromuza Yeni Katýlýmlar
  ** Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'ndan E-Fatura Sistemi Ýle Ýlgili Duyuru
  ** Sanayi Sicil Belgelerinin Alýnmasýnda Deðiþiklik
  ** E-Beyanname Verilmesiyle Ýlgili Usul ve Esaslar
  ** Þirketimize ait "ttnet.net.tr" Uzantýlý E-Mail Adresinde Deðiþiklik
  ** Borcu Yoktur ve Mükellefiyet Yazýlarý Elektronik Ortamda Alýnabilecektir...
  ** Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý Dilekçematik Hizmetini Devreye Sokmuþtur...
  ** Ýnternet Üzerinden Verilecek Düzeltme Beyannameleri ile Ýlgili Usul ve Esaslar
  ** Yanýt Çalýþanlarýna ait @ Mail Adresleri
  ** Yanýt'tan Resimler

Vergi Takvimi

Haziran 2024 Temmuz 2024 Austos 2024
Pa Sa a Pe Cu Cu Pa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Önemli Linkler


Google

Google

Þu An Online

Hava Durumu

booked.net

Ziyaretçi Sayýsý

Bugün2837
Haftalýk11206
Aylýk39350
Tümü442720